Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

zoon. Onzinnige Heerschzugt! tot welk» uiterften vervoert gy hem , die u gehoor

geeft!

vader. De geleegenheid, waarnaar de bloedgierige Maurits reikhalsde, werd fpoedig gebooren, door een ongelukkig Kerkverfchil.

Franciscus Gommarus en Jacobus Armmnts vcrfchilden in gevoelens , die als ;hoofdpointcn van de leer der zaligheid befchouwd werden. Gommarus hield met drift en dryven zyn gevoelen ftaande en beweerde dat Calvijn eveneens geleerd had. Armtnius, mede een yverig Geestlyke, was ten miniten daarin beter dan zynTegenftreever , dat hy de gronden zyner Hellingen in Gods Woord en de gezonde reden aanwees, en zyne Aanhangers de verdraagzaamheid aanpredikte.

Dit verfchil verfpreide zig als een loopend vuur door geheel Nederland. Elk nam'er deel in, en de Partyen werden eindelyk zo heet tegen elkander, dat zy waarlyk niet veel aanziens hadden , als verdeedigers der Leer van den God des Vreedes en der Liefde.

Maurits, was eigenlyk een man zonder Godsdienst die aanvanglyk geen deel nam in deeze Godgeleerde twisten, om dat ze hem, Wien degevoelens der beide twistende, partyen even onverfehillig waren, als zeer balachlyfc B 4 voor-

Sluiten