is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranje-tiranny of De gruwelen gepleegd door en onder de prinsen van Oranje. In zeventien samenspraaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n6 1

TWAALFDE SAAMENSPRAAK,

zoon» JL_aatcn wy nu onzen weg vervolgen !

vader. Ik zal tot dat einde u Willem den Vyfden fchetfen. Deeze Prins, die nimmer iets goeds en vooral nooit iets verftandigs deed, was van den beginne af de fpeelpop van hen , die eigen Grootheid op de puinhoopen van 's Lands welvaart poogden te bouwen! de Hertog vormde van hem een vreemd flag vaneen Dwingland; hy boezemde hem al de grondbeginzels der overheerfchingin, doch liet hem een domkop blyven. Hy gaf hem volop te drinken, om zig van het gezag te verzeekeren, en bezorgde hem alle buitenfpoorige vermaaken, om de Republiek tot de fchandlykfte vernedering te brengen. Dit nieuw Plan om Tyrannen te fcheppen, waarover men zelf tyrannifeert , was een meefterftuk van Staatkunde, gegrond op menichenkennis, doch het voldeed niet aan den wensch van deszelfs ontwerper , want alvoorens hy de vrugten der Prinslyke grillen en dwaasheeden kon plukken,moest hy den Lande uit.

zoon. Ik verlang naar de bedryven van zyn kweekeling.

v A-