is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling; behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 SAMENSPRAAK TUSSCHEN

Doorgaans neemt men iets over van den smaak der geenen met welken men verkeert, en ik laat u beoordeelen of de omgang met luiden van zulk eenen verkeerden smaak wel geschikt kan zyn om de neigingen te veredelen. Maar het grootste nadeel is dat men by zulk gezelschap geene aansporingen altoos heeft om zich te verbeteren, dewyl men zich in het zelve vertoont met alle zyne zwakheden en gebreken, zonder de minste vreze voor eenige berisping. Hoogmoed, luiheid, eigenzinnigheid, en alle andere ondeugden , gaan onopgemerkt door by luiden, welken het nimmer in den zin komt ons tegen te spreken. Men verzuimt zelfs elders hulpmiddelen ter weering van die kwade indrukselen te zoeken: want slegt gezelschap verwekt weêrzin tegen de verkeering met goede menschen; men vermaakt zich zoo wel met zyne inschikkelyke Minderen, die de verkiezingen der Meerderen in alle opzigten toejuichen, dat men geen genoegen meer vindt by luiden van eere, die zulk eene groote toegevendheid niet oeffenen.

Evag. Gy hebt gelyk, Sokrates: wanneer men zynen knegt tot zynen Vriend kiest, verdient men dan wel andere Vrienden te hebben? Ik heb ook wel hooren zeggen dat men, door zich al te gemeenzaam te maken met zyne Huisbedienden, eindelyk door hun geregeerd wordt.

Sokr. Dat is waar: luiden als zy, die op onze zwakheden met naauwkeurigheid agt slaan, en dikwyls tot een schandelyk vertrouwen worden toegelaten, worden welhaast onze Meesters; men moet hen uit vreze ontzien en men houdt hen in dienst uit belang. Dit is het lot van vele Vorsten die hunne Raadsheeren en Staatsdienaars alleenlyk welstaanshalve hooren, terwyl zy zich gedragen naar de lage inboezemingen van baatzugtige Vertrouwelingen en Bevorderaars van hunne vermaaken.

Prot. Hoe zal men dan  best met zyne Huisbedienden leven?

Sokr. Men moet met hun leven als met schepselen, die van Nature aan ons gelyk, en egter, door de invoering

der