is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling; behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG EENER REIZE OM DE WERELD. 99 't kort het was een aurora australis, voorheen , zo de Heer Forster meent, nog door geenen reiziger waargenomen, en van onze noorderlichten alleen verschillende ten aanzien van de kleur, welke by aanhoudendheid witagtig was. De sterren waren, niettegenstaande de klaarheid van 't uitspansel, onzigtbaar of scheenen zeer bleek ; en de lugt was daarby zo scherp , dat de thermometer doorgaans op het vriespunt stond.

Den 24sten February besloot de Heer Cook eindelyk, dewyl men op 62 graaden zuider-breedte andermaal niets dan ysvelden aantrof, en het ongunstig jaargetyde geene ontdekkingen op deeze hoogte toeliet, zig voor tegenwoordig niet verder naar 't zuiden te begeeven. Egter stuurde hy, tot den 17den Maart, tusschen 61 en 58 graaden, nog steeds oostwaards; staande welken tyd , een oostewind, gemeenlyk nevel en regen medebrengende, het schip meer dan ééns gevaar deed loopen van tegen de eilanden van opgehoopt ys aan te stoote. Deeze hooge gevaarten maakten thans byna hun eenigst tydverdryf uit; een tydverdryf, dat ons wel gevaarlyk en verschrikkelyk, doch des te interessanter moet voorkomen. " Hunne gedaante, (zegt de Heer Forster,) was doorgaans zonderling , en menigmaal vry schilderagtig, wegens de overeenkomst met ruïnen. Onder anderen voeren wy een voorby, dat buitengewoon groot was, hebbende in 't midden eene doorgaande opening, die naar een grot geleek, en door welke men het daglicht aan de andere zyde kon zien. Sommige hadden de gedaante van kerktorens; andere gaven aan onze verbeelding vrye ruimte om 'er uit te maaken, wat zy wilde, én dienden ons om den tyd te dooden, dewyl het dagelyksche gezigt van zeevogels, zeevarkens, zeehonden en walvisschen overlang reeds het bekoorelyke der nieuwheid verlooren hadden."

In weêrwil van alle goede behoedmiddelen, (in 't voorberigt deezes werks omstandiglyk opgegeeven.) waarmede zy tot de reis waren uitgerust, met naame zuurkool en mout, waarvan zy de beste diensten bevonden had-