is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene bladwyzers van de voornaamste zaaken, welke voorkomen in de ses afdeelingen der Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. In XXX. deelen uitgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE ZAAKEN. [VI. afd 35

Moskou , de Hoofdstad van Rusland. V. 326

Mozes, de Bron van) in Midian, een Herderskout uit het Hoogduitsch, VIII. 425. Lied van Mozes, een Digtstukje. IX. 138

Mug, de) om het Kaarslicht, een Digtstukje. IX 490

Muil van den Sultan, een Oostersch Vertelsel. XI 259

Muizen, de Gierigaart , zyn Zoon, en de) een Digterlyke Fabel. IX. 405

Muren , oude) worden door den tyd hard IV. 374

Muziek, haar oorsprong en eerste gebruik , II 234. Door verbeteringen tot eene Konst gemaakt, 235. Onder alle Volkeren tot bevordering van vermaak ingevoerd , 236. Lof van dezelve , II. SU. Zie Jabal.

Muzikaal Verschynsel , Berigt wegens het zelve , bestaande in een verslag van de vaardigheid van een jong Kind in Muziekstukken, welke het eens gehoord heeft, te spelen XV. 121

Mycan, naar het Hoogduitsch van Gesner. XV. 61

N.

Naam , goede). Zie Goede,

• Naarstigbeid en Luiheid, hare Gevolgen. XV. 66

Naaste, Liefde tot den Naasten. Zie Liefde.

Nadeel, dat in de voorkennisse van ons toekomend lot zoude gelegen zyn. Zie Voorkennis.

Nagtgedagten van Dr. young, Allegorische Brief, ter gelegenheid van het uitkomen van dezelven. VIII.

195

Nagtuil, de naam van Nagtuilen mag met regt gegeven worden aan Kwaadvoorspellers, III. 75. .Berigt van, Suspirius wegens zich zelven. ald.

Natuur , ontdekt hare konst op zoo vele wyzen als mogelyk is, II. 46. De Natuur verëenigt verscheidene nuttigheden , die eindelyk allen ten algemeenen nutte zullen uitloopen in een onderwerp, 47. Zy onderscheidt hare Werken door enge bepalingen van verscheidenheid , 48. Bespiegeling van de orde in dezelve zedekundig toegepast , 87, enz. Derzelver Geheimen, 219. Derzelver gewone Verschynsels zyn geschikt om onze Voorzigtigheid wakker, en onze Deugd waakzaam te maken, III 29. Hare Huishouding, wat wy door dezelve te verstaan hebben, IV. 222. De drie Ryken der Nature zyn het Ryk der Delfstoffen, die de korst der Aarde uitmaken; dat der Planten, die derzelver gelaat verderen, en voedsel uit de Delfstoffen trekken; en dat der Dieren, hetwelk door het Ryk der Planten wordt in stand gehouden , IV. 224, Zedeleerende bespiegeling over hare geregeldheid ; Briefswyze voorgesteld,, V. C 5 ' 571