Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE Vertoog. 153

Hy maakt in gedachten de schoonste schikkingen omtrent het gewonnen geld. Den gantschen dag houd hy zich bezig met te overweegen hoe hy het wel zal aanleggen, en zich geduurende zyn leven zich 'er gelukkig meê zal maaken. Men ontdekt aan zyne gebaarden dat zyn verbeeldingskracht met de aangenaamste beelden vervuld is. Hy droomt 'er zelfs van, en is zo vergenoegd als een koning. De dag dat de lotery getrokken zal worden nadert vast , en Narcissus word alle uuren onrustiger. Het lot komt uit, en hy krygt 'er nog meer op dan hy gewenscht had. Dronken van genoegen vliegt hy naar huis, om zyn gezin het aangenaame nieuws over te brengen. Eindelyk ziet hy het geld in zyn handen. De vrees van hetzelve weder te verliezen, veroorzaakt hem slaapelooze nachten. Hy begint een groot huis te bouwen, en ziet , tegen zyn vermoeden dat het daar toe geschikte kapitaal niet toereikende is. Hy moet derhalven zyn gemaakt ontwerp veranderen, en zyn oogmerk gebreklyk uitvoeren. Duizend overwachte verdrietelykheden maaken hem het leven bitter , en in zyn onverduldigheid wenscht by het geld nooit getrokken te hebben. Was Narcissus, in zyne middelmaatige omstandigheden en geduurende den tyd dat hy van geluk droomde, niet gelukkiger, dan nu hy het werkelyk

bezit? Honorius leeft in een' laagen staat, en verdient door zyn' arbeid zyn dagelyks brood. Hy is echter met zyn' stand niet te vreden, en wilde gaarne een beter figuur onder zyne medeburgeren maaken. Hy wend alle zyne poogingen aan om groot te worden , en zou gaarne honger lyden, indien hy 'er maar een' tytel by zyn' naam door bekomen kon. Het gelukt hem eindelyk de gunst van een' groot heer te verwerven, en , dewyl hy wezenlyke verdiensten heeft, ziet hy zich eerlang voor anderen bevorderd. Thans begint hy van nieuw aan te leeven. De hoop, van nog eens tot den hoogsten eertrap te zullen opstygen, verhit zyn verbeeldingskracht, en vervult hem met louter aangenaame denkbeelden. Hy is in zyne gedachten VI. Afd. XII. Deel. L reeds

Sluiten