is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER ONGEOORLOFDE LIEFdE. 233

reize ziek geworden , en onder weg gestorven

De Graavin bejammerde op de droevigste wyze zyn' dood, en begaf zich eindelyk, na dat zy over haare zaaken beschikt had, weder ten huize van den Graave Varuccio , haaren vader ; want geene kinderen hebbende, verviel het Graafschap van Salisbury weder aan de Kroon.

De Koning, verneemende dat zy naar London was wedergekeerd, verbeeldde zich dat het geluk zyne zaak begunstigde, en zich met nieuwe hoop vleijende, liet hy af van zyn drift tegen te staan die hem zo veel ongemaks verwekt had. Maar het gedrag der Graavinne deed hem wel dra ondervinden, dat hy zich met ydele verwachtingen gestreeld had; want bevindende dat hy zyn voorig aanzoek vernieuwde, sneed zy hem alle gelegenheden af van haar te zien, bannende zich vrywillig uit alle gezelschappen, waartoe haar weduwschap tot een gepast voorwendfel diende , doch welk gedrag zeer weinig strookte met een weduw yan zes-en-twintig jaaren, die eene der bevalligste vrouwen van de geheele waereld was.

De Koning, terstond haar oogmerk bevroedende, deed alles wat in zyn vermoogen was om haar in 't openbaar te doen verschynen, en verordende ten dien einde de uitmuntendste feesten doch hy had nooit het vermaak van haar op dezelven te zien schitteren, zynde hy niet in staat, om haar buiten haars vaders huis te doen komen, die, als eerste Staatsdienaar , doorgaans in London zyn verblyf hield.

Zulk een ingetoogen en streng gedrag kon den Koning niet aangenaam zyn , die, door den langen tegenstand afgemat, gewaar werd, dat zyn geduld gereed was hem te begeeven; zo dat by, op de inboezeming van een' meer belangzoekend' dan bescheiden vertrouweling, besloot zichzelven blindeling aan zyn drift over te geeven. Eer hy echter tot het uiterste overging , achtte hy raadzaam nog eens den weg van onderhandeling in te slaan, en in een' brief het karakter van een' demoedigen smeeker aangenomen hebbende, beval hy zyn' vertrouweling denzelq 5 ven