Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37 Gesprek tusschen Pericles

gehoorzaamden. Dit is meer dan gedaan was door Philippus van Macedonie of door Sylla, of door Cesar. Het is eene volmaaktheid van staatkunde den vuurigen geest van volksvryheid te maatigen, niet door slagen of door ketenen, maar door "het met zagtzinnigheid tot eene gewillige gehoorzaamheid te brengen , en het de handen te doen lekken van den geen', die het weêrhoud.

Pericles.

Deeze taak kan nooit gemaklyk zyn; maar zy was moeijelyker voor my dan voor u. Want ik had een' leeuw te temmen, voor wiens verwoedheid de grootste mannen van myn vaderland, en van de geheele waereld, zichzelven niet konden behoeden, na dat zy de glorirykste verrichtingen ter uitvoer gebragt hadden. Miltiades, Themistocles, Aristides waren voorbeelden van verschrikking voor my, en ten uitersten geschikt om my van het bestier der openbaare zaaken zorgvuldig aftehouden. Eene andere zwaarigheid in myn' weg was het gezag van Cimon, die , uithoofde zyner goedheid, zyner mildheid, en den luister van zyne groote overwinningen op de Perfiaanen behaald, zeer bemind was by het volk; en die, ten zelfden tyde, dewyl men dacht dat de Aristocratie door hem begunstigd werd, alle de edele en ryke burgers op zyne zyde had. Evenwel, door de bekoorlykheden en kracht myner welspreekendbeid, in welke ik alle de redenaars van mynen tyd te boven ging, door de eerlykheid van myn gedrag, myne gemaatigheid, en myn voorzichtigheid, maar, boven alles, door myn' invloed op het volk, welks gezag ik deed aangroeijen , en het den grondslag van het myne maakte, won ik zulk een' aanhang boven alle myne tegenstreevers, dat ik, eerst de verbanning van Cimon in de volksvergadering, en toen van Thucydides, ten andere magtige weêrstreever, door den adel tegen myn gezag opgeworpen, uitgewerkt hebbende, het onbestreeden Hoofd , of liever de Monarch van den Atheenschen

Staat

Sluiten