Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

vorm, en de Zeden der Turken, door den Heer

Porter Bladz. 116

Het is niet, te verdragen; een dichtstukje. . 145 Vergenoegde liefde; een dichtstukje. . . 146 Wysheid en dwaasheid; een dichtstukje. . 147

De Onzichtbaare. Elfde Vertoog. Geschiedenis van den Baron van M 148

Aanmerkingen over de vrouwelyke kunne. . 164

Proeve over het belagchelyke der gemaaktheid. 1(58

De grootste gebeurtenissen vloeijen dikwyls voort uit de geringste omstandigheden. . . 172

Proeve over de vordering in de uitwerksels der overdaad, ten opzichte van het eeten. . . 177

Natuurlyke Historie van de Wesp, volgens de voornaamste Natuuronderzoekers. . . 184

Aanmerkingen over den Godsdienst, Regeeringsvorm, en de Zeden der Turken, door den Heer Porter.

Echte berigten wegens het leeven van den beruchten Russischen muiteling jemeljun Pogatschew. 201

Verhaal wegens de vlugt van Jacob den tweeden, Koning van Engeland, door hemzelven opgesteld.

210

Gedachten by de Graflieden, in de Abtdy van Westmunster. .. .. .. . . . . 217

De Koningskrooning, tooneelspel; door een' Advokaat van 't Parlement van Bretagne. , . 221

De Godinnen 233

Proeve over den aart en de ongemeene nuttigheid der gaave. die men sentiment noemt. . 241

De edelmoedige Medeminnaars. Eene Engelsche gebeurtenis. . . . . . ■ . 247

Rykdom, Wysheid, en Deugd. Een Oostersch verhaal \ . ... 2Ó0

'Bedenking over de tegenwerping van den Heer Hu

me

Sluiten