Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT van den

Maar is 't ook niet belachelyk, dit de Heer Boers zich tegen de klachten , die de Kaapfche Burgery tegen hem inbrengt , wil verdedigen rnet het getuigenis der Franichen omtrent zyn gedrag , geduurende hun aanweezen aan de Kaap gehouden ; daar alle de gevallen, waarover dezelve klaagt, gebeurd zyn, lange voor dat de Franfche krygsbenden aan de Kaap zyn gekomen , cn zelf de eerite Memorie van klachte der Burgery, waarby over den Heer Fifcaal en andere Bedienden der Maatfchappy aan de Kaap , gedaagd wordt, ten minfte anderhalf jaar- voor dat die banden aan de Kaap zyn aan-, gekomen. %$n Meeren Bewindhebberen ter kanier van Zeventienen is overgeleverd. ? Wat kan 't getuigenis dier nienfchen doen omtrent gevallen 5 die voor hunne aankom:!: zyn gebeurd V l iet is waar, de Heer Boers en de overige Dienaarcn.dcr Maatfchappy, zouden , geduurende 'r, vcrblyf der Franfche krygsbeaüen aan de Kaap, eenigszins van gedrag omtrent de Burgery hebben kunnen veranderen , en haar wat zachter hebben behandeld 9 doch behalven dat dit hier niets ter hunner verontschuldiging doet, vreezen wy, dat die Heeren moeite zouden hebben zulks met het getuigenis der Kaapfche Burgery zelve, 't welk in dit geval echter alleen van kracht zoude zyn, te kunnen bewyzen, en wy meenen, dat by een naauwkeurig onderzoek eer het tegendeel zoude blyken.

Wat

Sluiten