Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT;

JEindelijk hebben wij het genoegen, dichtlievende Lezers , om het vierde Deel onzer herfemruchten u onder het oog te brengen, en aen uw befcheiden oordeel te onderwerpen. Zijn ''er twee volle jaren tusfchende uitgaef van ons eerjie en tweede Deel, en dezelfde tijd tusfchen die van onzen tweeden en derden Bundel vcrloo* pen, thans vindt gij een tijdvak van fchaersch drie jaren tusfchen de geboorte van het derde en dit vierde. Deel. De oorzaek hiervan is e'chter niet toetefchrijyen aen eene verflaeuwing van kunstijver, en een daeruit volgend gebrek van Dicht/lukken, ter foffèringe van eenen Bundel; maer behalve dat de dagelijkfclie bezigheden, bij fommigen onder ons, van tijd' tot tijd vermeerderen, en daerdoor de fnipperïiren, ter befchavinge van de Dichtkunst', fchraler en minder worden, zoo heeft ook eene op'èenflapeling van onvoorziene gevallen den druk zoo merkelijk vertraegd, dat wij, fchoon vast voornemens geweest zijnde dit Deel, op de laetstverloopen algemeene Vergadering dezes Genootfchaps, uittegeven, het zelve echter eerst heden ter uitvoer hebhen kunnen brengen. Deze vertraging zal nogthans, zoo wij vertrouwen, bij des kundigen des te meer verfchooning vinden, als wij hun kannen verzekeren dat de befchavingen, aen de Dichtflukken bejleed, meer dan gewoon geweest zijn.

Wegens den inhoud van ons Werk zelf, ds feilen of eenige niet gewone feilingen of gedachten, ' die daerin mogten voorkomen, gedragen wij ons aen de Voorberich* a ten

Sluiten