Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H ZEDENDICHTEN.

Triurnf, mijn Heilland zegepraelt! Hij heeft de fchuld zijns volks betaeld, En, doorzijn' dood, den dood verwonnen: Zijne onbepaelde menfchenmin Neemt onze dankbre zielen in, En fchittert, in mijn oog, veel meer dan duizend zonnen.

o Liefde, zonder wedergaê! Hij wilde, uit loutre heilgenaê, Zijn godlijk hoofd aen 't kruishout buigen , En riep, fchoon met verflaeuwde kragt', Luidruchtig uit: Het is volbragt. En van die vvonderfpreuk' blijft nog dees ftond getuigen.

Ik zie bedrukte Magdaleen, Bcfproeid met tranen, grafwaerds treén: Wien zou haer fchreijen niet bewegen? Straks kondigt haer een troongeest aen: Uw Heilland is reeds opgeftaen; Treed toe, zie hier de plaets, waer't ligchaem heeft gelegen.

Dan deze tael heeft kragt noch klem:

Maer Jezus liefderijke ftem

Heeft Hechts het woord Maria te uiten ;

En zij herkent haer' trouwen Heer;

Zij valt voor zijne voeten neêr;

Mijn Meester! roept ze, en voelt haer lippen ijlings fluiter??

Hier

Sluiten