Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dyk ea.Duine.ri hoeden t Land tegenftorm en vloed, Degen tegen 'syyands magt; Deugd houdt alles goed.

6

t^Ö Dd

Tot behoud van ons Vaderland wordt höofdzakelyk gevorderd, I. dat het behoed worde tegen het Water, II. dat het befchermd worde tegen den Vyand.

De Dyken moeten zeer zorgvuldig onderhouden worden. De Duinen moeten, zo veel als mogelyk is, beplant worden; oridat zy door den wind niet wegftuiven. — Het Krygsvolk moet voltallig, welgeoefend, getrouw en moedig zyn; en de Schutteryen mede welgeoefend, getrouw en moedig.*—Zonder Deugd moet dit alles vervallen of zeer gebrekkig blyven: want naar maate de Deugdinons Land vermindert, verminderen ook alle die hoedanigheden , zonder welke de vereischte fchatten, (wisfelvallig geluk uitgezonderd, ) noch gewonnen noch goed hefteed kunnen worden.— Ernst, Trouw, Oplettendheid, Arbeidzaamheid, Spaarzaamheidj Gezondheid , Volkrykheid; dit alles vervalt zonder Deugd.

Deugd is „ eene Jtandvastige geneigdheid om alles te doen, wat „ êen verpligt is te doen ", Zy wordt hier vooronderfteld o*V ecnigzins verbeeld in 't yverig arbeiden aan den Dyk.

4 3

Sluiten