is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooneelspeler en zijn aanschouwer kunstmaatig beschouwd, of Grondregelen voor beiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$2 GRONDREGELEN v * o n.

,., die vloeden dikwijls te onpas geftort, en dikwijls „ ten uit. riten vernederend voor den ichreijër."

Andere tooneelisttn, die meer gevoel dan oordeel bezitten, verliezen de noodzakelijke afw.sfclingert der (tanden en toonen uit het oog Zij zijn overal even hevig, en om de zaken meer krachten bij te zetten, verminderen zij het wezentlijke. Hoe hevig de liefde van Eneas voor Uido zij, de held moet bij zijn' vertrou.vling , van de vuurigheid dezer liefde fpreken de , niet dezelfde vurigheid doen fchitteren als bij de fchoone Koningin van Carthago zelve. Zo moet Nero, in het begin des tweeden bedrijfs van Brittannicus, Narcislus onderhoudende wegens liet geen hij voelt voor Junia, in zijn gefprek niet dezelfde warmte plaatfen als in 't geen hij deswegens met die prinfes zelve voert.

Penélope is ongetwijfeld in eene diepe droefheid gedompeld wegens het wegblijven van Ulysfes tot zijne wedeikomst ; maar eene bekwame actrice zal in het zonderlinge treurfpel van den abt genest welhaast ontdekken, dat dit tooneelftuk oneindig verfchilt van andere tooneelftukken. In alle andere klimmen de hartstogten ten einde toe ; hier verminderen zij trapsgewijze. In het eerlte bedrijf heeft de vorstin het gemis van Ulysfes en Telemachus beide te bewenen ; zij mist gemaal en zoon. De laatfte word haar hergeven in het tweede bedri f, en zij heeft reden het gemis van den eerften te betreuren; maar ook deze

droef-