is toegevoegd aan uw favorieten.

De schildery der vervolgzucht, of Jan Hennuyer, bisschop van Lizieux. Toneelstuk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSTUK.

zeftig Jaren , aan brave en oude Bevelhebberen , bevelen, om op zyn' eerften oogwe,.k honderd duizend hunner Medeburgeren de keel aftefteken; en wy, alle natuurlyk licht, alle billykheid in j onze harten fmorende, wy zouden niets anders moeten doen, dan ons in hun bloed baden ?.... Indien Karei van gedachten veranderde, en ons ging bevelen, om den Godsdienft der genen zelve , welker leven hy nu verbeurd verklaart, te omhelzen; dan zou men, volgens dat zelfde beginfel, het oude Geloof der Kerke moeten afi zweren, en de Zaligheid zyner ziele moeten verachten.... De Menfchelykheid, geloof my, heeft i hare rechten, welke die van 't Koninklyk Gezag verre voorgaan. Die niet langer fpreekt als Menfch, J kan niet langer gebieden als Koning... Wy moeten, i derhalve, Myn Heer, onzen jongen Monarch diefnen, door hem niet te gehoorzamen; en 't zou \ my niet verwonderen, dat hy morgen met den i dood ftrafte, alwie lafhartig genoeg geweeft was, jom zig te verhaaften met heden zulke bevelen 1 uittevoeren.

De Stedehouder des Konings. Vergun my, dat ik in dit onderzoek niet tre. de. Het zou zo onnut als gevaarlyk zyn, zig idaarmede optehouden. Voeg u by my, Myn

t Heer; Ik bidde het u voor 't laatft Ik zou

i genoodzaakt zyn, een bezwaar tegens u naar 't Hof i te zenden. Zyt gene oorzaak van uw eigen verI derf..... Dit kon veel ongelukkiger gevolgen | hebben, dan gy denkt Laat deze rampzali-

Ige Hugenoten aan hun lot over; de Koning doet, buiten twyffel, niet anders, dat hunne woede voorkomen.

Jan