Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36- ANNETTE en DUBT'N,

Als ds een den ander wil behaagen; En 't is juist liefde die wy voor elkander draagen.

LUBYN.

Hoe! liefde?

ANNETTE. Ga , laat my alleen ; Jk Ben niet gerust, Iaat my met vreên. De liefde doet ons 't ergfte fchroomen; Want wy beminnen juist als in de ftad, Lubyn. 'k Bemin u, en die min doet my misdaadig zyn:

Ik beef nu, als ik u zie komen. (driet Ik dacht, gy waart myn vriend ;maar , tot myn grootst verZyt gy myn minnaar, anders niet.

ROMANCE.

'k Was jong en onervaaren;

'k Beminde zonder list; De liefde, in dcezc jaarcn, Trof my eer ik liet wikt, 'k Zon nog liaar' naam niet weeten,

Lubyn, myn boezemvrind ! Hoe! 't moet dan liefde lieeten, Wanneer men wcêrzyds mint?

Uw Item kan my bekooren ,

Zy maakt myn hart verheugd: Zodra ge u maar laat hoorcn,

Yerdwynt alle ongeneugt*. Uw byzyn flrcclt myn zinnen;

Uw afzyn baart my pyn : Ach ! wat zou ik beginnen!

Om niet verliefd te zyn ?

Ojf

Sluiten