is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ber NEDERLANDEN. 57

feesthouden des nagts en de vrolijkheid verhit zag, de roem en voortreffelijkheid des landaarts te herinneren , en voorts daar op de onregtvaerdigheden, de rooverijen en andere onheilen der dwinglandije af te fchilderen. Wij zijn, deeze woorden legt Tacitus hem in den mond, Wij zijn niet langer Bond' genooten maar flaaven, verdrukt door Overften en Honderdmannen, die elkander niet opvolgen , dan om, elk op hunne beurt, ons bloed te zuipen, en zich met onzen buit te verrijken , Vreemdelingen, met welken wij niets gemeens hebben, neemen onze Einders en Broeders weg. De Romeinen vonden zich nooit in meer engte dan tegenwoordig; in hunne winterlegeringen hebben zij nietf dan oude lieden en buit. Waarom zouden wij 'tzaagen voor de ijdele naamen van Iveurbenden ? De Germaanen zijn aan ons doof bloed, en de Galliërs door dezelfde geestneiging, verbonden. De Romeinen zelve zullen ons, wanneer wij te kort fchieten, enkel aanzien als ongelukkige medeftanders van Vespasianus : Overwinnaars zijnde , geeven wij aan niemand rekenfchap.

Deeze redenvocring werd toegejuichd , en zij verbonden zich, naar de Barbaarfche zeden, met voorouderlijken vloek. De Batavifche Legerbenden zich toen te Moguntiacum (thans Mentz) onthoudende, en tot hulptroepen na Groot - Brittanje gefchikt, werden door heimlijke booden hier van verwittigd. Men zondt tot de Kaninefaaten, die'er genoegen in namen en het oog floegen op Brino, een Man van bruske ftotitmoedigheid, wiens Vader zich reeds hadt C 3 doe»

Claudius Civilis.

De Kaninefaatenen Friezen mede te;;en de Romeinen op de been gebragt.