is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der NEDERLANDEN. 3»

<?e' zaak was,: aan den dag gebragt hebbende, ligte Civilis bet masker af. en nam toevlugt tot openbaar geweld. Hij verdeelde de Batavieren, de Friezen en de

Claudius Ct-

vil1s.

Kaninefaaten in drie hoopen, rukte voort, en zocht de Romeinen op , die zich aan den Rhijn bevonden , gefterkt door eene hulpvloot. Nauwlijks was de ftrijd aangevangen, of de geheele bende AexTongren ïep tot Civilis over. De Romeinen , verbaasd wegens zulk eenen onvoorzienen afval , werden van Bondgenooten en Vijanden teffens geflaagen. De xoeiers, voor een gedeelte uit Batavieren beftaande, waren niet getrouwer ; zij verhinderden zells, al$ uit onervaarenheid , het bootsvolk en de foldaaten, en vervolgens vermoordden zij de Stuurlieden en

Honderdmannen , die zich tegen hun aankantten

In deezer voege vondt Civilis , wien het aan fchepen en wapenen ontbrak , deeze beide behoeften in de vloot der vijanden, uit vierentwintig fehepen beftaande. Eene overwinning, met zo weinig ftrijds behaald en zo voordeelig, fchonk aan de Batavieren, in Gallië en Germanie, den naam van Herstellers der Vrijheiös.

De Germaanen zonden terftond afgevaardigden en beloofden bijftand. Civilis gaf aan de Overften der Galliërs, door hun krijgsgevangen gemaakt, de keuze, om onder zijn' ftandaart als Bevelhebbers te dienen , of met den buit, op de Romeinen behaald, na hunne fteden te kceren, hun tot het affchudden van het juk der overheerfchinge aanmaanende , door te toonen, hoe men „ ellendige Slaavernij met den C 4 „ naam

Hij verflaat de RomeU nen.