Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33»

GESCHIEDENIS

Floris de V.

1 "SS

(*) Onsen. Klerk, bl. 157.

ren, vonden zich, door het nog hoog gezwollen water vaneen gefcheiden, buiten ftaat, om zich bijeen te voegen , cn een leger te verzamelen: Vaartuigen, om den vijand te Water tegenftand te bieden, hadden zij niet* De Hollandfche Vloot vöer van Dorp tot Dorp , alle de Inwoonders, den een naa den ander, noozaakende, den Graaf voor Heer van Friesland te erkennen. Wanneer het water geweeken was, begaf zich Fjloris , met een talrijk leger , na Westfriesland. Vier iterke Kafteelen werden door hem gebouwd ; een te M.edenbllk, 't welk nog in vveezen is, om den toegang na Dregterland , te water , open te houden; een bij Alkmaar, op de grenzen van Kennemerland, Nieuwendorp of Nieuwenbmg geheeten; een derde, Middelburg genaamd, niet verre van daar; en,eindelijk , Eemgenburg , aan de oostzijde der Zijpe, toen nog onbedijkr. ; dit gaf den Hollanderen een 0pen weg na de nu vermeellerde (treek en.

Met den aanvang des jaars MCCLXXXVfil, vaardigden de meelie Westfnefche Dorpen hunne Gezanten af tot den Graaf, die zich te Toorenburg ontbieldt, om met hem den vrede tc fluiten. „ Zij be„ loofden den Graave onderdaanig te zuilen weezen, „ op zijn bevel ter heirvaart te trekken, Tienden en

Vroourchuld aan hem te betaaleu, en te dulden, „ dat 'er alömme , in hun gewest, gemeene wegen „ aangelegd wierden (*)." De Dregtenaars verzoenden zich insgelijks , twee maanden laater , met

Flo-

Sluiten