Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®er NEDERLANDEN, i?

bleef, naamlijk, hem die eere weigeren , zo lang zijn Broeder leefde.

Het- Volk en de Edelen in het Sticht vermeerderden niet min hun gezag ten kosten van dat des Bisfchops. Deeze Vorstlijke Kerkvoogd genoot, met de daad , de fchitterendfte regten der Oppermogenheid. Hij ftelde alle de Amptenaaren, zelfs den Baljuw van Utrecht , aan; hij maakte Vrede en Oorlog; hij muntte Geld , en deedt Regtfpraake : maar, behalven dat hij een Leenman des Keizers was, bepaalden de Kanunniken der vijf Kapittelen zijn gezag in dc gïwigtiglk verrigtingen. De Edelen en de : Ht Ook allengskcns deel in het Staatsbeituur {*). 't Is bekend, dat de Paus het regt, om etoen Bisfchop te benoemen, zich hadt aangematigd. v>\ Arkel na het Bisdom van Luik verplaatst . en zich de vijf Kapittels , de Burgemcentrs, de Scfae enen en de Raad , door de Gildcri : ! , Wfi het openftaan des Bisfchoplijken Zetels, om onder zich vergadering te houden. Zij beflooten, den Bisfchop te noodzaaken , om nauwkeurig te voldoen aan den eed , welken hij moest afleggen over alle Hukken des Beftuurs, om niemand te veroordeelen, niemand gevangen te zetten , zonder voorafgaande geregtshandelingen , en geen onroerend Goed des Bisdoms te verpanden of te bezwaaren (f). Jan van Verneburg , in den jaare

. (*) Mat. de Nob. 159. 260. 777. Heda 144,. (t) Mier. Charterb, III. 161.

H. Deel. ]è

Willes de V.

De burgerlijkeen ftaatkundigewelland van

Utrecht. 1371*

Sluiten