is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 99

tijd geteld worden. Kon zij van dit vrouwlijk voor- ] regt onkundig wezen ? Kon zij , zonder verontwaardiging, 't zelve verfmaad zien ? Daarenboven was het haar. niet mogelijk, uit den zin te zetten den dwang eens veragtlijken Mans , in haar te noodzaaken, om de Hollanclfche Julfrouwen, door haar medegebragt, wegtefchikken, en Brabandfchen in haarenHofdoet te neemen. Zij bemerkte duidelijk, hoe hij geheel onbekwaam was tot de Regeering. Het beduur over Holland, Zeeland znFrieslaudhzdt hij, voor twaalf jaaren , aan Jan van Beijeren afgedaan. Geheel Braband was in beweeging , om den teugel der Regeëringe in bekwaamer handen te geeven. Jacoba oordeelde deswegen, dat het haar vrijdondt, alles tebedaan , om eene verbreeking te bewerken van eenen huwelijksband, die haar, tegen haar' zin, om haare Moeder en Vrienden te believen, aan een laag , lastig en onbekwaam Egtgenoot verbonden hadt. Ongelukkig lot der Vordüjke Perfoonadien ! die, in een duk, van welks keuze het geluk des leevens afhangt, met hun eigen hart zelden mogen te raade gaan !

Jacoba wierp het oog op Humfrey, Hertog van Glochefler , Broeder van Hendrik, den V, Koning van Engeland (*). Zij verwierf gereed de befcherming des Engelfchen Hofs , het welk zich met-het voorüitzigt op eene zo voordeelige Egtverbiutenis

ftreel-

'(*) Rijmer Aft. Pv.ll.Avgl. Tom. IV. P. III. p. 147. G 2

Jacoba,

Jacoba werpt zich in de armen des Hertogs van Glochet' ter.