is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 GESCHIEDENIS

Cap el

de li.

zo zigtbaar aan alle Menfchen in eigendom gefchon» ken, vrij]ijk gebruiken. Aan den Vorst ftondt men eene jaarlijkfche belasting toe, als mede de inkomften der Kanfelaarije, van het Bilt, den Biertol, en de belastingen, op den Wijn en andere ftukken van

weelde vastgefteld. De Vorst, de Stadhouder

of het Hof Provinciaal te Leeuwaarden, het middelpunt des Landsbetiuursgeworden, koozen een Grietman uit drie voorwerpen, welken ieder Grietenije hun 'sJaarlijks aanboodt: Zij bevestigden de nieuwe Leden , door de Stadsraaden alle jaaren, tot vernieuwing der wethouderfchap, gekoozen. De Edelen en de Burgers waren , zonder eenig onderfcheid ,. aan het Stadsregt en het betaaalen der lasten onderworpen. Doch het fterkfte bolwerk tegen overheerfching belfond hier in,dat de Staaten, telkens,wanneer de zaaken het eifchten, konden vergaderen. De Stad Sneek verzogt, dat Sikko en diens erfgenaamen mogten bevestigd worden in het erfregt,oin aan 'thoofd van het Stadsbeftuur te zitten (*).

Naa dit Tijdperk genoot Friesland eene vrij zagte kalmte, vierenveertig jaaren lang. Het bleef altoos aan Holland door Staatkundige banden verbonden, deelde in de onlusten, de magt en den roem diensLandfchaps. Carel de V,dus allengskensde oppermogenheid der vereenigde Gewesten in handen krijgende, maakte zich gereed, om geheel Europa in

kee-

(*) Frieslands Ch. Boek. II. Deel bl. 150. 315. 475*, Ub Emm. de Rep. p. 39.