Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 229

den geroofden buit gemest, waanden hunne zielen te zuiveren, door een deel fchats aan de eene en andere Geestlijke Orde te Antwerpen te fchenken (*).

De onvermoeide vlijt der Koningsgezinden deedt alle de ontwerpen hunner partije op Middelburg en Goes mislukken. Het aanbelang der laatstgemelde Plaatze hadt den Hertog bewoogen , dezelve in tijds te verlterken door eene bezetting onder Isidoro Pacheco , een Spaansch Bevelhebber. Het Eiland Zuidbeveland , waar op die Stad ligt, bemagtigd zijnde, was de weg tot het vermeelteren van Middelburg gebaand. Tseeraarts , Gouverneur van Vlisfingen, die meermaal het op Goes gemunt hadt, waagde het, naa een behaald voordeel op den vijand, weder, omtrent het midden van Oogstmaand , met een Leger van drieduizend man, grootendeelsFranfchen en Engelfchen, in Zuidbeveland te vallen. De Belegerden telden, behalveu de Burgers , niet meer dan achthonderd man; doch zij waren onverfchrokken, en Honden onder het bevel van Pacheco , een Legerhoofd van uitmuntende bekwaamheid en voorzigtigheid. Tseeraarts, in tegendeel, meer den moed eens Soldaats, dan het beleid eens Veldöverftens bezittende, deedt verfcheide roeklooze aanvallen , waar in de zijnen, met groot verlies , werden afgeweezen. Het ging van wederzijden feherp toe, en de gevangenen knoopte men, zonder genade, op. De Goefehe Vrouwen betoonden mannenmoed te be*

C) Hooft, I. D. bl. 277.

?3

Philips de II. van

Spanje.

De Spanjaardendoen het beleg van Goes opbreeken.

Sluiten