is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 427

hem verweet, en dat het bedrijf des Hertogs van Anjou hem niet aanging. Ook beval zij , om de magt der Franfchen en den invloed des Hertogs opteweegen , en , welk een keer de zaaken ook mogten neemen, als 'er iets te deelen viel, magtsgenoeg in de Nederlanden te hebben, den Hertog Casimir, die uit'haar geld betaaling kreeg, tweeduizend Knegten en tweeduizend Ruiters meer te werven : daarenboven de Staaten dreigende , haar geld te zullen inhouden, en zich tegen hun te zullen aankanten, indien zij met de verbintenis aan Frankrijk voortvoeren (*).

De Staaten, bedugt, dat de aankomst van Hertog Casimir den Onroomfchen tot een te fterken fteun, en den Roomfchen tot afbreuk zou ftrekken, bonden de Onderhandeling rterker aan , en haastten zich, om de laatfte hand te leggen aan het Verdrag met Anjou's Gemagtigden, die, van hunnen kant, met min ijverden: weshalven dit werk, op den dertienden van Oogstmaand, zijn beflag kreeg (f). Ingevolge hier van, zou de Hertog voor Befchermer de, Nederlandfche Vriiheid worden uitgeroepen , ziel verpligten, om den Staaten , op zijne kosten, me tienduizend Knegten en tweeduizend Ruiters bijte ftaan, drie maanden lang ; en , indien dan de KHjé niet mogt geëindigd weezen , alleen met drieduizoiu Knegten en vijfhonderd Paarden. Tot zijne verzeke

rin'j

(«0 Reyd. II. B. bl. 19. Bor, XII. B. bl. 42. (t) Metmlen. VIII. B. f. 138.

Philips de II. van Spanje.

Voorwaarden , op welken de Hertog van Anjou tot Befcher. mer der NederlandfcheFrijheid wordt aangenomen.

[