Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. NEDERLANDEN. 49?

Égmonds hoop na de Markt, en flooten alle toegangen , waar door hij 'er, met de zijnen , den geheelen dag en den volgenden nagt, beklemd, en de tergendlte fmaadredenen ten doele ftöndt. Een der Burgeren vroeg, ofbtH hm vergeeten ware, dat zijn Vader te deezer plaatze het hoofd verkoren hadt, en dat dit geval 's anderendaags Verjaarde ? Een ander beet hem toe, of hij 'tgraf des Onthoofden kwam bezoeken? 'er bij voegende, graaf Jlegts twee of drie fteenen op, gij zult 'er zijn bloed vinden. Grievende gezegdens, die hem zo diep troffen, dat de traanen , zijns ondanks , hem ten ooge uitfprongen. Medelijden met hem , en dankbaare gedagtenis aan zijn Vader, bragt te wege, dat men hem, met het aanbreeken vart den dag, nevens zijn Volk, en de Burgers, die hem volgen wilden , onbefchadigd ter Stad liet uittrekken (*).

De voorflag van het aanneemen der Utrechtfche linie veroorzaakte groote bewegenisfen tusfchen de Aanhangers der Pmejlanten en Catholijken : de laatstgemelden, m's Hertogenbosch de meerderheid hebbende, leverden die Stad aan Parma (t)S doch de Proteftanten , te Brugge veel gelukkiger, verdreeven van daar de meefte Catholijken. Oranje ging derwaards, om den verwarden ftaat der zaaken in orde te brengen (t> — Vervolgens, totStadhou-

del

(*) Hooft, I. D. bl. 046*. (f) Zie aldaar, bl. 651. (§) Zie aldaar, bl. 650.

N a

PHturis uit II. var! Spanje»,

Beweegen isfen te 's Hertogenbosch en te Brug<r ge.

Sluiten