is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLA NDEN. 437

rende, dat hij, werd het anders bevonden, zouafge. zet en gehrai't worden; dat de misflag van een enkel perfoon niet ten laste van een geheel Volk kon komen, en dat zij gereed waren, om alle redelijke voldoening te geeven. Zij bragten vele zedekunaigeengodvrugtige bedenkingen in 't midden , over de onheilen des Oorlogs , als een bedrijf, ftrijdig met de Menschiijkheid en den aart des Christendom*. Deeze taal, eer ftichtend dan overredend , was niet in ftaat, trotfctien en verwilderden van gedagten te doen veranderen. Zij ademden, onder den dekmantel van Godsdienstigheid , niets dan heerschzugtige wraak.

Met deeze zagtheid en infchiklijkheid der Gezanten zogten zij hun voordeel te doen; uit de hoogte antwoordende , dat zij zich den Schepter der Zee niet zouden laaten ontweldigen. Zij fpraken mede van Godsdienstige beweegredenen: betuigende , dat zij dien aanval, met 's Hemels hulpe , zouden wreeken, en zich bedienen van geweldige middelen , tot k God hun den weg ter bevrediging wees. Te vergeefsch gaven de Staaten aan Tromp last, der En. gelfche Vlagge dezelfde eer te betoonen als voorheen die des Konings. Te vergeefsch verfcheen 'er een vierde Afgezant , de Raadpenfionaris Pauw. Hij mogt het Parlement bezweeren bij de banden van Godsdienst en Vrijheid, die de twee Volken veréénigden, om alle de gefciiillen in 't vriendlijke bijteleggen, en hetzelve toonen, hoe zeer 't Engelands éigen belang was, eenen Oorlog voortekomen , die

de

Staatï-

RegEE-