Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

RftSKSring.

0

5oa GESCHIEDENIS

Veel hielp tot dit einde de voorzorg, gedraagen teges de Predikanten, die zo dikwijls de goede Gemeente opgefïookt hadden. De Staaten gaven den Commislansfcn-Poüdek , die de Synoden bijwoonden, last, om den Predikanten wel ernstig te vermaanen, dat zij der Gemeente eerbied, gehoorzaamheid en gunstige gedagten omtrenr haare Hooge Overheid, de Staaten van den Lande, zouden inboezemen: met bijvoeging, dat zij niet verpligt zouden zijn, eenige bijzondere Refolutien , Edicten of Decreten te verdeedigen. Het daadlijk fchorfen in den dienst, en het inhouden der wedde van eenigen, die hunne Regeering , van den Predikltoel , doorgertreeken hadden, zette de vereischte kragt bij aan dit befluit (*).

i De Witt en de Tegenfiadhoudersgezinden

droegen ook zorg, om, langs hoe meer, bij de verandering der Wethouderen in de Steden, de zodanigen op het kusten te brengen , die bekend Honden voor Liefhebbers der Vrijheid (dus noemde men , in die dagen , de Tegenflanders van het Stadhouderfchap). Door deeze Staatkunde ontftondt 'er , van dag tot dag, meerzamenftemming en overéénkomst, gevolgd van rust, in Holland. Een geluk, dat te meer in 't oog liep, dewijl de meeste andere Gewesten ten tooneele van burgerlijke onéénigbeid ftrekten. Deeze onlusten waren geweldigst in de Gewesten

(*) Grtot Plakaatb. III. D. bl.471. 472- Ref°l- vail Conjid. ten tijde van de PVitt, hl. 226. RefRoll. 1651. bl. 151. en 165Ï. bl. ioo, 132.141»

Sluiten