Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de Hf.

Veel ver mogende invloed des Stad. kouders.

i i (

Ba ondernee- t ming aan de Staa- J ten he- (j kend ge- , qnaakc.

i

•3» GESCHIEDENIS

egter verwonderen over den veelvennogenden invloed des Stadhouders in 't Gemeenebest; bovenal wanneer het aankomt op Tiet herftellen van 't vervallen Zeeweezen. Hoe zeer was 'er geklaagd over den jammerlijken ftaat van 't zelve. Hudde en Witsen bragten deezen, als mede het overlijden van de Hoofden des Zeevolks , in 't midden , om de onderneeming te ontraaden. Doch, in weinig maanden , en bijkans zonder des eenig gerugt te maaken, werd 'er in de Maazc en in Zeeland eene Vloot van meer dan /ijftig Schepen verzameld. Het getal der Vaartuigen, gefchikt om de inahfchap overtevoeren , bedroeg meer dan vijfhonderd : zij waren door verrouwde Kooplieden te Amfterdam , Rotterdam, en n andere Kooplieden, onder verfchillendevoorwend:els, gehuurd, en moesten zich in verfcheideneHa'ens vervoegen, daar zij de manfchap zouden inneenen, om ze na Goeree, de algemeene verzamelplaats Ier Vloote, aftevoeren. Het getal der Zeilen werdt P zeshonderd en vijfendertig in 't geheel beroot (*).

Omtrent het midden van Herfstmaand was de zaak e verre gebragt , om ze langer geheim te houden oor de Vergaderingen der Bondgenooten. Onder en eed van geheimhouding , werd 'er opening geaan van 's Prinfen toeleg aan eenige Leden der Verideringe van Holland. Onder gelijken eed , raadpleegde

(*) Rai-in, Tom. X. p, 106,107. Holl. Merc. 168&. • s?6.

Sluiten