is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 435

deeze verdeeling te maaken voor den dood van Koning Carel ; dat Engeland, Frankrijk en de Veréènigde Gewesten dit alles moesten regelen , en dat, wanneer alles wel gevestigd was door het vast befluit deezer Mogenheden , om die verdeeling ftand te doen grijpen , de anderen , van de nuttigheid overtuigd, niet zouden nalaaten zich daar na te fchikken ; in deezervoege zou de groote zaak afgedaan worden , zonder tot de wapenen te komen. De Staatsdienaar befloot, met aantemerken , dat Lodewijk de XIV. van dit plan geen opening hadt willen geeven aan iemand , eer hij des het gevoelen des Graaven van Portland wist, en of hij dagt, dat het goedgekeurd zou worden door den Koning van Engeland.

Portland antwoordde, dat noch de Koning, zijn Meester, noch de andere Mogenheden van Europa, hunne toeftemming zouden geeven aan den voorllagj om een Fransch Prins op den Throon van Spanje te plaatzen; doch dat het beste middel, om alle de ongerustheden te verdrijven , gelegen was , in deeze op. volgtng den Zoon des Keurvorsts van Beyeren u fchenken , en , voor het overige, die fchikking t< maaken, welke best beantwoordde aan de regten dei andere Mogenheden : dat 's Konings voorflag, miti deeze verandering, hem ongemeen behaagde, alseei bijzonder Perfoon aangemerkt ; doch dat hij , al: Staatsdienaar, den Koning, zijn Meester, onderrig ten moest van de oogmerken des Franfchen Vorsts, eer hij iet Heiligs daar op kon zeggen. Lo dëwijk de XIV, wel te vrede over deeze openhar

FIIl.DeeU^Su L tig

Willem de III.

l