Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

be iu.

504 GESCHIEDENIS

vrolijk. Hij fprak weinig en langzaam , uitgenomen in Veldflagen , wanneer hij zijn gewoon charaèter fcheen afteleggen , en eene vuurigheid betoonde, welke zijn Krijgsvolk een groot vertrouwen inboezemde. Eene beuzeling kon hem in grammen ino$de doen opltuiven, en wederfpraak kon hij niet dulden. Eene verregaande bedektheid , agterhoudenheid en veinzerij kleefden hem , van zijne vroege jeugd af, aan, en beroofden hem van die gemeenzame gulheid, die de Engelfchen in hunne Koningen, en onze Landzaaten in hunne Stadhouders verlangen. Hij verftondt de meest bekende taaien vanj£«repa, en fprak ze allen, fchoon geene op eene aangenaame wijze.

Men heeft opgemerkt, dat hij raeeruitftakindoordringenheid van oordeel over perfoonen en zaaken 9 dan in fchranderheid van verbeelding en uitvinding \ dat zijne Staatkundige begaafdheden hier ten Lanie meer dan in Engeland fchitterden , 't welk één zijper Gunstelingen al vroeg hadt doen vraagen : 0/ het niet beter geweest ware, dat men eer bewaard en kosten gefpaard hadt ? Misfehien ontftondt dit verfchil uit het onderfcheid tusfehen de twee regeeringsvormen, en dat hij in Engeland eenen voort vaarenden Fagel miste. In Holland was hij alleen gewoon te zeggen , hoe hij het verftondt , wanneetanderen het uitvoerden, doch in Engeland ging het geheel anders toe. De HeerNicoLAAs Witsen heeft aangetekend , „ dat men zich in Holland wel ge33 wagt zou hebben van hem het geen voortehouden,

n d$

Sluiten