Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. i?8ö. 345

tie van Uw Ed. Gr. Mog. deeze zaak een zoo gewenschte uitfiag hebben moge , dat het be. worde5 Wdzyn onzer Scad daar door bevorderd

p / / r> »~ W&ar meede,

Mele Groot Mog. Heeren ! wy Uw Ed Gr Mog. beveelen in de befcherminge Godês en blyven:

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN,

(Onder ftond)

Uw Ed. Gr. Mog. dienstwillige Dienaarer,

De Raaden en Vroedfchappen der Stad Rotterdam.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

Rotterdam (Was get.)

den 28 Maart .

ï?86* W. W. VAN BBRCKEL,

Y S XLV.

Sluiten