is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*

ZAAKEN VAN

der Stad Leyden ter Staats Vergadering is voorgedragen) „ Men niet en vind, dat het Hof „ zoude hebben gefustineert de Judicature over „ dat abominabel faict aan hen privativelyk te „ competeren ; maar de enormiteit van het de„ liet, en de ontdekking, welke men heeft ge. „ tracht uit den Moorder te trekken, de Staa „ ten bewogen fchynt te hebben , om tot die ,, Judicature eene Delegatie van „ REGTEREN te doen, namelyk van den Hogen Raad , het Hof, en Schepenen van ,, Delft, die ook te zamen de Sententie heb,, ben geweezen."

En wil men voorbeelden, hoe de Staaten reeds by den aanvang van de Republicq deze en geene zaken formcelyk geëvoceerd hebben , ja tot zich zelve hebben getrokken, zonder dat iemand in zyne gedachten heeft gekregen, om daar toe aan den Souverain zeiven het vermogen te betwisten, fchoon die gebeurtenisfen voorvielen in eene epocque van tyd, waarin althans geene atteinte aan 's Lands Privilegiën doof iemand zou hebben durven worden ondernomen, na dat even te voor en zoo veele firoomen bloeds voor het behoud der Privilegiën ge/lort waren; Dan refereeren Wy Ons, i. Tot Uwer Ed. Groot Mog. Refol. van 3 Maart jj88 , fprekende van een geval waarin bet Hof, tot voor/land, (zo als by die Refol. gezegd word") van de auElotiteit van denzelven Hove, niettegenftaande verfcheide prtefentatien, vermaningen, en verzoeken, in prejudicie van de Privilegiën en Statuten van de Univerfiteit te Leyden, voort -procedeerde ; zo dat verklaard en gerefoiveerd wierd dat de voorfz. zaak by Zyne Excellentie van Nasfau afgedaan zoude worden ; verzoekende daarom Zyne Excellentie, dezelve zake voor hem te willen evoceer en, om voorts by Zyne Excellentie

ge-