is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6» auc. ZAAKEN VAN IJ**

ferenten, concerneerende het Dyk-of Heemrecht, roet alle den aankleve en gevolge van dien, welke voor Dykgraaf en Heeroraaden worden geventileerd, by verdere Provocatien, voor zoo veel de Ingezeetenen e» de pronaen deezer Provincie concerneerd, niet meerder aan den Hove van Holland worden gebragt: maar de Ingezeetenen deezer Provincie , in cas d'Appel aan hunnen competenten Rechter binnen de Provincie van Utrecht overgelaateu worden, even als zu'ks voor den jaare 167+ beeft plaa.8 gehad, en eerftemaal op dien tyd , contrarie het Privilegie der logezeeteneia, de non evocando, en tot infriftie der Rechten deezer Provincie, by occafie van de Calamireiten, als toen aan dezelve overgekomen, is afgeperst en opgedrongen geworden.

Dat eindelyk, in cas deeze of andere Pro. vinden in die ongelukkige omftandigheden moeten geraken, dat door den Vyand wierden geoccupeerd, het geen God genadiglyk verhoede, in zoodanig geval, dezelven tpjo ittre zullen worden gehouden by het Bondsenoodfchap, en alle de Reclv.en daar aan verknogt, te zyn gebleeven, zonder dat desweegens wederom, in reguard van deeze en andere Provinciën zulke langduunge deliberatien, by het evacuëren van voornoemde Provinciën door den Vyand , zullen worden aangelegd, of ook wel derzelver Gecommitteerden inmiddels van de deliberatien der overige Bondgenooten worden geweerd, als in de voorgaande Eeuw heeft plaatfe gehad ; moetende de Heeren Gedeputeerden hier nog by voegen, dat vermeincn zig verzeekerd te kunnen houden, dat hun Edele Gr. Mog. deeze billyke eisfchen gaarne zullen accordeeren, nadien de handelingen bevorens in den jaare 1674 dienaangaande gehouden , zeedert alömme zyn aangezien, als ' van