Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 220

Stad Elburg, kennis geevende van de fituatie, waarin zy zig bevind door een Refolutie, byde Edele Mog. Heeren Sraaten deezer Provincie mee meerderheid genome", om de Steden Hattem en Elburg mee de Militaire magt re 'wingen, en van ons begeerende, dat wy U-Elele Groot Mog. asfiftentie in deeze zaak geliefden te verzoeken.

Wy hebben tegens gemelde Refolutie namens deeze Stad geprotefteert, en hetzelve aangemerkt als een zaak van de uiterfie gevolgen voor de Republiecq, zulks word ook reeds bevestigt, daar de ftaat van defenfie, waarin gemelde Steden zig gefteld hebben, en het deel, welke de Burgers van anderen in hun lot neemen, niet anders dan een Burgerkryg voorfpellen.

Wy vinden ons dan, Edele Gr. Mog. Heeren J niet alleen uit dien hoofden, maar ook op in(tantien van onze Burgerye indispenfabel verpligt, om met dien fpoed, welke de natuur der zaake vereischt, (vermits reeds eenige Regimenten met een tram Artilleiie op marsen zyn) U Edele Groot Mog. op het allerinftantelykfte te moeten verzoeken, om door hoogstderzelver veel vermogende intercesfie te willen effeftueeren, dat een Burger • Oorlog worde voorgekomen.

Waar meede,

Edele Groot Mog. Heeren! Wy God bidden, dat Hy alle rampen en onheilen van deeze Repubiieck wil afweeren, en U Ed. Gr. Mog. lange by een voorfpoedige Regeering bewaaren. Gefchreeven te Harderwyk den 4 Sept. 1786.

(Onder (fond) U Edele Groot Mog. goede Vrienden, Burgemees teren, Schepenen en Raad der Stad Harderwyk.

(Lager ftond) Ter Ordonnantie van dezelve (Was get.), t. c. de vries, Secrt.

P 3 CUV.

Sluiten