Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ kov. Z AA K EN VAN 1786.

hunne Mede-Staatsleden hebben moeten onde vinden , en waar mede die van Utrecht foor eenen aanmarsch van Troupen w.erden Sei2d, eenigzints in haren loop fchynt gefluit e zyn; de Ondergetekende!*-nochtans Innr het "og van Uw Edele Grooe Mog. leenzin «Snen vertegen de angstvolle bekommering waarin zy verfeeren ten opztch?e van de beklagenswaardige Inwooneren der twee voorfz, Steden Elburg en gran, nademaal deezen niet alleen genoodzaakt zyn SSveest om, of uit vreeze voor een aan» faderend, of'uit dadelyke ondcrvindmg van een S-erwillekeurigst geweld, hvtn^^"1^ gen, bezittingen en goederen te verlaten , S ook daarenboven hebben moeten onSinden, dat hunne nagelaten Wooningen Bezittingen en Goederen, door de roof- en JÏÏffiSe Militairen, en zulks onder het oo* en ten aanzien van hunne Chers en uitkeren , zyn weggenomen en geamoveert of anderzints, zo met geheel en al, romers voor een zeer groot gedeelte zyn geplundert en vernield geworden ; terwyl die ongelukkige Ingezetenen zeiven daar door zyn gedompeld geworden in een diepe armoede; tï rampzanger, naar maten dat het WinterSaifoen en de daar meede verzeld gaande nypende koude, en andere daar aan onverraydeIvk verknochte ongemakken (waar door ook hun Vee, het geen daar en boven van het nodige voeder is verftooken, aan eenen byna zeekeren dood word bloot gefield) zich meer en meer doen gevoelen; des dat het met die onfchuldige flachtoffers van eene fchreeuwende dwingelandye gedaan zoude zyn geweest, by aldien, niet de liefderyke voorzorge oer nabuurige zo Overysfelfche als Hoilandfche x ingezetenen , daar in op eene mededogende

w'yze, hadden voorzien. < W, wel is waar, de meerderheid der

Sluiten