Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 Katjang-thuinen.

was, is de vermoedelyke reden, waarom het door de Chineëzen tot ons is over gebragt; maar het is ten allermeest 25 Jaar geleden , dat dit gedeelte van den Akker-bouw, in onze Bovenlanden in een algemeen gebruik gekomen is, zoo als hier onder nader blyken zal.

Tot de eerste bearbeiding deezer plant, zoekt de Landman altoos een nieuwe grond , dies mogelyk , na by een poel of rwva, of indien zy hier in niet kunnen flaagen, dan nabyeenfpruitje, of ftroomend water gelegen. Hy omtuint denzelven, op die uitgeftrektheid als hy denkt te bearbeiden , doorgaans ter groote van twee tot vyf Laxa Qh) met Kondondong (i) of het

welk

(A) Een Laxa grond is een vierkant van veertig Rhynlandie roeden , aan ider zyde , en word dus genoemt, om dat 'er 10000 Suiker - rieten j op geplant kunnen worden.

(i) De Kondondong, door R U M P H I ü s in het 50 Hooftdeel van zyn eerste Boek . vergeleeken, by den Kersie-boom , groeit by ons veel hooger en fleuriger, en is. nis hy met fnoeien, Jaarlyks word onderhouden, fchaduwryk en van geen onaangenaam aanzien, zo als men denzelven hier en daar, enkel, in de ryen, langs den boord «er gragten ziet.

De Javaanen gebruiken het jonge loof nu en dan tot groente, in Plaats van zuuring , maar het voornaamfte

BUI

Sluiten