is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 443 )

flapen zal worden , voor en aleer hetzelve langen tyd , op eene afgezonderde plaats zal zyn uitgelugt, en wel , tot dat de heerfchende ziekte zal zyn opgehouden.

8) Dat alle Ingezetenen van deze Stad en Schependom , welke aan de voornoemde ziektens zullen komen te laboreren , die zig door gebrek of armoede buiten ftaat mogten bevinden , om de nodige precautien f welke by deze Publicatie van de Magiftraat zyn voorgefchreven, als ook de Medicamenten en oppasfing , tot derzelver geneezing vereischt wordende , te bekostigen , zal toegelaten wezen , om door een harer huisgenoten , hier van kennis te geven aan een dezer Stads Doctoren of Chirurgyns , waar na met communicatie van de Magiftraat, de Prefident Burgemeester of enig Lid der Regering, haar het nodige , dat tot genezing en oppasfing vereischt word j op Stads kosten zal worden verzorgd.

Wordende alle Bedienden en Suppoosten wel emftig gelast-, om tot de onderhouding en nakoming dezer Ordonnantie, na haar best vermogen mede te werken , en de overtreders daar van aan den Prefiderende Burgemeester aan te brengen , om na exigentie van zaken , daar over gecorrigeert en gemulcteert te worden.

Hh 3 En