Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(517)

ten befluite' tortelyk nog iets van deze twee voorvallen te reppen j nogthans niet willende behaald zyn in iets', alzo wy in deze of geene kleinigheid zouden kunnen kwalyk onderligt zyn geworden, Het eerste geval zou zich aldus toegedragen hebben.

Men heeft uit het zo ^even medegedeelde Request der Borgery kunnen zien , dat zy fpreekt. van enig misnoegen en enige min gunstige denkbeelden , opgevat tegen den Wel Erf. Geftr. Heere Borgemeester A. de Jonkheere ; hunne gistingen te kennen .gevende , omtrent de oorzaken waar uit zulks mooglyk is Voortfpruitende ; teffens een fooit van beduchtheid betonende, dat veelligt' die misnoegd op .'ene haatclyke en fytèlyte wyze , by deze of geene gelegenheid tegen , femelden Heer mögt eclatceren , ingevalla. dezelve tot het Prelidie mogte benoemd, worden.

Zonder nu te willen treóen in eenig onderzoek , in hoe verre de Heere de Jonkheere zich al of niet deze min gun'itigé denkbeelden verdiend mag hebben, (ais onze zaak niet zynde) is het zeker , dat die niet'geheel gecesfeerd fchynen te zyn, effchoon aan.het verzoek der Borgery Voldaan en zyn WEgeftr. niet tot het Borgemeesterfchap is voorgefteld; want op vrydag den 17 dezer die Heer in de Stadt gekomen zynde ter verngtinge zyner

za«

Sluiten