is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog van het ongegronde [...] der vooroordeelen, omtrent de waarzeggerijen [...]. Benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot staaving van deeze vooroordeelen uit de Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 }

fleepten den Procureur raet veel gehuil en getier ; deeze riep weder: ,, Kwalijk verkre„ gen goed is ongelukkig voor die het be„ zitten! zij zullen branden gelijk ik!" Van alle kanten kwamen 'er nu nog agt andere Duivels,met haakenen vorken,terwijl maner in zelve, de overfte der bende,door den fehoorfteen nederdaalde, in de gedaante van een dier, geleid door vier Mooren met flambouwen. Deeze vreeslijke verfchijning bracht de gasten en bedienden geheel buiten zich z:lve van fchrik, zoo dat zij, in plaats van eenigen tegenweer te bieden, zeer blijde waren, raet verbrande paruiken en kleederen , met flagen en verdere mishandelingen; eindelijk de deur uitteraaken. Mandrin bleef vervolgens met zijne bende op het kasteel, liet nu en dan bij nacht eenige vuurpijlen opgaan, terwijl fommigen van zijn volk met ketenen rammelden en flambouwen zwaaiden; en op dat geen nieuwsgierige het in het hoofd mogt krijgen om bij dag het flot te bc zien, plaatfte hij aan de deur een man, gekleed met een beerenhuid om de wagt te houden.

hbnd. En bleeven zij zoo maar vreedzaam in deeze onrechtvaardige bezitting?

goedh. Het bedrog wierd eindelijlc ontdekt , en de roovers met geweld uit hunne ichuilplaats verdreven. Maar alvoorens gebeurde 'er nog een geval, waar uit gij zien kunt wat fchurkerij ver mag, wanneer zij zich met fchranderheid vereenigt. Een jong Officier, welke deezen weg langs trok, hoorde alle de fabeitjens, die het volk van den geest des

Pro-