is toegevoegd aan je favorieten.

Betoog van het ongegronde [...] der vooroordeelen, omtrent de waarzeggerijen [...]. Benevens eene oplossing der twijffelingen, die tot staaving van deeze vooroordeelen uit de Heilige Schrift gewoonlijk worden bijgebragt. Uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 196 )

belediging van hem ondergaan, te wreeken, deszelfs ligchaam uit het graf hadt gehaald, het zelve aan het kloktouw gebonden, en toen aan het luiden was gegaan.

Somtijds worden van onkundige menfehen natuurlijk maar meer zeldzaame luchtverfchijnfels, _ of ook het nabootzend geluid van eenige diertjens, voor fpooken aangezien. Zo zijn, bij voorbeeld, de zogenaamde dwaallichten, vuurige draaken, enz. niets anders dan natuurlijke uitwerkfels van electrike en phosphorike doffen, die in de lucht cf op de oppervlakte der aarde zwteven: zo is het tikken van een zakhorologie in eenen muur of achter een houten befchot,niets anders dan het geluid door eene zekere foort van fpinnen en houtwurmen gemaakt..

Insgelijks kan de ongefleldhcid des ligchaams fpookvertooningen voort brengen. Zo is bij voorbeeld de zo genaamde Naehtmerri niets anders,dan eene benaauwde drukking, die in eenen angstvalligendroom ondervonden wordt, en uit zekere ligchaamsgefteldheid ontftaat: geljk n rnnin gs dit ten duideiijkften aantoont (u).

En hoe veel de verbeeldingskracht kan toebrengen tot het formen van fpooken , betoogt die zelfde wijsgeer overtuigend in dat zelfde werk (v) , alwaar hij zulks onder anderen O) met het volgend voorbeeld ftaaft. Zekere

Gecs-

(u) Leer van Geesten en Geestenzienders I. Deei

bladz. 259

(v; Ij Heel §. 2. en volgg.

(W) Bladz. 51 in de Aantekening.