Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( >

wij: „ de Toveraars decdm ook alzo met hunne bezweeringen, op dat zij luizen voord, brasten; doch zij konden niet*" dewijl zij, misfchien, door. de plaag van d it ongedierte verhinderd wierden hunne kunst met eene genoegzame hmd'gheid uit te oefFenen

De kunstenarijen der Egijptifche wijzen, of loveraars, leveren dus geen het minfte bewijs op voor de waarheid van eigentlijke ■toverij. ö J

s- 94.

waarschuwingen, aam 1 s r a ë l gedaan voor toveraars, w/1ar2eggeks, enz.

Weljigt geert het iemand uwer ook bedenking . dat fsra Js volk, vooral in het wetboek van moses, zo ernftig voor Toveraars, Waarzeggers enz. gewuarfchuwd , en zelfs eie (traite des doods op het pleegen van deeze kunsten bepaald wordt,gqliikikbovenr ,8 J met eemgë voorbeelden heb aangetoond • waar bij men nog kan voegen ,de waarfchu-' wing van Mqsès aan de ;snëiiers u nen valfchen Profeet, die door een gegeeven teken hen tot den Sfgbdsdienst zoude p00 gen te verleiden Deut. XIIJ: i_5, F ; Dan deeze hedenking «al ras verdwijnen, indien wij onder het oog houden: J Dat deeze waarlchuwingen allerheilzaamst en noodzaaklijkst waren voor IsruC-ls volk, od dat het doe,r zodanige hstige bedriegers niet wierd afgetrokken van den waaren dienst van

JE-

Sluiten