is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 ) *

van ftoffe tot genoegens begunftïgd, en met de noodige werktuigen, om van dezelve gebruik te kunnen maaken, uitgerust is, dat hij zich bij voorkeuze hoofdzaakebjk tot de zulken bepaaie, van welker meerdere nuttigheid en aanhoudender voordduuring, boven anderen, hij bijzonder overtuigd is.

Mijn voorneemen is, om van het laatfte gedeelte in dit uur breeder te fpreeken; de gelegenheid, welke mij deze dag daar toe aanbiedt, heeft tevens mijne keuze tot dit zedelijk onderwerp bepaald, als, na mijn inzien, zeer wel met het hoofddoelwit onzer Maatfchappij ftrookende, en tevens van dien aart zijnde, dat wij allen, niemand uitgezonderd, daarin het grootst belang hebben.

Ik zal dan trachten,

Di boogere voortreffelijkheid der zedelijke, bo» ven de zinnelijke genoegens, te betoogen , en in heure wezenlijke fchoonheid voor te ftellen.

Eenige weinige aanmerkingen zal ik ter bepaaling en opheldering van mijn onderwerp, voor den miiiërvaarenen vooraf laaten gaan, en dan in de eerfte afdeeling de zinnelijke — en in tweede, de zedelijke genoegens befchouwen; uit welker tegenöverftelling vervolgends, de hoogere voortreffelijkheid der laat (ten, boven de eerften, in allen opzichte ten klaaiften blijken zal.

Van uwe gewoone aandacht en toegeevende oplettenheid mi verzeekerdhoudende, gaa ik, zonder verdere tijdfpilliug, ter zaake.

Uitfpanningen, vermaakeu en genoegens zijn drie benaamingen , welke menigmaal