Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK. 33

Wat iri dat vreeslyk uur uw ziel heeft doorgedaan: Uw weêrgaêlooze daad is Nimmer te overtreffen:

Verwinnaar — jong -~ verliefd— en dan zig tegengaan! De fchoone indibilis met eigen hand te fchsnken,

Met all' de fchatten , u ter losfingë aangeboóu! Maar, scipio! bedaar; laat niets uw vreugde krenken;

Gy maakt een' eerlyk'man gelukkig; o wat loon! Wat loon voor sc:i'io! zou 't volst genot der weelde,

Uw groot, uw teder hart, doen baaden in een vreugd, (Hos zeer ook haar genot uw lieffte driften ftreelde,)

Gclyk aan die, die u bereid is door uw deugd ?

Gy, fpeeltuig van den nyd der broedren, jacob's zegen!

Zyn rachel's lieve zoon! voortreflyk jongeling, Die door geen draf bre min, noch wraak u liet beweegen ,

Maar beiden in den bloei des levens tegenging! Gy. joseph! gy zyt groot! u durf ik vergelyken

Ey myneu scipio, met welk een' roem hy praalt: ' Voor geene fchoone vrouw die u bemint te wyken!

Neen, joseph heeft haar drift geen Ichattiiige betaald.

C Ziet

Sluiten