Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijS MENGELWERK.'

„ Zou ik een ftad, die dus getrouw haar' pligt voldeed;

„ Die nog myn zaak omhelst, nu alles fchynt verlooren;

„ Die 'k niet befchermen kan, blootftellen aan all' wat

„ Een woedend leger op 't baldaadigst aan durft rechten? —>

„ En tot Wat nut voor my? o neen, geliefde ftad!

„ Ik laat u niet ten prooie aan opgehitfte knechten:

,, Zo immer myne taal uw manlyk hare bewoog,

„ Strydt dan voor my niet meer, getrouwe lotgenooten!

„ Het dierbaar burgerbloed is kostlyk in myn oog;

,, Het is , helaas! te lang voor myne zaak vergooten:

„ Wy zyn niet fterk genoeg tot zulk eene overmagt:

'k Zal zorgen dat ge u niet ontydig zult beklaagen:

'k Verberg het niet, ik ben op 't uiterfte gebragt;

'k Moet met bourgonje my, best mogelyk, verdraagen;

Dit raad Voorzichtigheid; 't waar nutloos hemgefard; „ En 't onheil, dat u trof, werd my, te recht, geweeten:

Maar, fchoon ik u verlaate, ik heb een dankbaar hart; „ 'k Zal, wat my wedervaar', myn (joudanooit vergeeten."

*t Was my niet mogelyk met fpreeken voordtegaan,

Tot

Sluiten