Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

pligt, openlijk en onder het oog eener verbaasde menigte, met eenen voor hem zeiven doodeiijken uitflag, betracht had: terwijl het ongeluk en de grootheid van de groot en jjarthelemij alléén in ftaat fchijnen geweest te zijn, om met hunne naamen, die van de beiden laatften aan de vergetelheid te ontrukken V Want, Toehoorers ! zouden alle deeze naamen ons wel bekend zijn, indien 'zij nog grootcr deugd , nog zwaarer pligten , in ftilte geoefend en betracht, en nog meerder kalme en onwrikbaare gelaatenheid aan den dag gelegd hadden ? ,

Eischt, derhalven, van mij geene voorbeelden van die gefteldbeid der ziele, waar van wij fpreeken, uit min bekende levensftanden! Gij, wij allen wceten , dat dezelve menigvuldig zijn. Dan, daar de waarheid zoo zeldzaam den fluiër opligt , die, voor de maatfchappij, de ftille deugden haarer minbekende burgeren verborgen houdt, zoo zoude ik^wilde ik mijne ondervinding te hulp roepen , u naamen moeten noemen, die gij, tot dus verre, nimmer hoordet: maar u, echter, die kracht van geest , die onwankelbaare gehechtheid aan deugd en pligt,die duurzaame onderwerping aan het heilig bevel der reden, kunnen afmaaien van weinige ftervelingen , die, van elk vergeeten , door de meesten veracht, door den hoogmoed en de zelfsliefde van veelen, als zoo veele afgerukte fchakels van den keten der menschlijkheid befchouwd , hun leven onder de pijnlijke bewustheid van geduurige ellenden , en onder het onophoudelijk gevoel van de felfte Hagen des tegenfpoeds —"maar

ech-

Sluiten