is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(90 ) '

les in korte opftellen afgedeeld en gefchikt is, om in vericheidene leevende taaien vertaald te worden, uit welke oefening de jeugd doordien weg, een dubbeld nut kan putten. Een herdruk van dit gezogt werkjen, welken ik tot een goedkoopen prijs denk te vervaardigen, zal hoope ik, den aandacht van deeze onze zo nuttige als achting waardige Maatfchappij, niet geheel onwaardig zijn. (*) Wenfchelijk ware het, dat 's lands grondwetten, en de rechten van Neörlands ingezetenen , gelijk ook de waare vereifchten , in het Ambt van den Stadhouder, en in dat der afgezondenen der algemeene Staaten, gelijk ook der • bijzondere landfchaps- en ftadsRegeeringen in ons land, beknoptelijk bij een wierden gevat, en in een diergelijk leerboekjen ten dienfte der jeugd wierden ontworpen, zo zouden ze reeds^vroeg wecten, waartoe zij de wapens in hun kinderlijk fpel beezigen; waartoe zij in hunne jongelingfchap het vuur- roer leeren behandelen; waartoe zij in hunne jeugd den gewoonen burger eed zweeren, om dien, in hunne mannelijke jaaren na

te koomen.

Deeze algemeene pligten tot den naaften gefchetst zijnde, kon men tot de bijzondere verpligting van het burgelijke leven overgaan; deeze verpligting vercischt, in,de eerfte plaats dat men zig in zommige nutte kunften en weetenfchappen oefene; de grond tot deeze oefening ligt onbetwistbaar in den fleutel aller kennis, te weeteu de Letterkunde, onder welke

(*) Deeze herdruk ziet reeds het licht en de graagtè waar mede dezeive algemeen ontvanqeh wordt, maakt reeds eene derde' opisag nucdzaakclijk.