Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360 VADERLANBSCHE

geheven, eischte de pligt om ook waakzaam te zyn, en zig beter met alle magt ter zee te wapenen, ten einde den vyand aan die kant tegen te gaan, alwaar dezelve het vaderland aantaste; daar toe was in de eerste plaats noodzaaklyk voor de vereischte kosten te zorgen, ten welken einde de jaarlykfche Haat van oorlog aan hun Hoog Mogende overgebragt, en na de Provintiën verzonden was; dan het konde daar niet byblyven, de aanbouw van verfcheidene fchepen van Linie moest met meer yver en ernst doorgezet, op dat dc zo nodige dienst van dezelve konde gepaard gaan, met die geenen, dewelke, reeds in zee zynde, te gering waren om de magt van den vyand tegen te ftaan; de oude heldenmoed was nog niet uitgedoofd, maar zoude zy zig volkomen laaten zien, en met kragt doorftraalen, dan moest de kans van den oorlog meer gelyk zyn, waar toe het vervaardigen van een toereikende vloot het aangenaame vcoruitzigt van heil voor den Lande diende te verwekken: Dat alleen konde de vervallene zaaken herftellen, de zuilen van het behoud van 't vaderland bevestigen, en den vyand noodzaaken , zo

als

Sluiten