is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Tiende deel. Beginnende met het jaar 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 VADERLANDSCHE

eene of andere zyde, eenige vyandelykheden, noch ter zee noch te lande zullen gepleegd worden, om wat oorzaake of onder welk voorwendzel het zoude mogen zyn; zullende men zorgvuldiglyk vermyden , al wat in het toekomende de gelukkiglyk herftelde eengezindheid zoude kunnen verftooren; en zich in tegendeel verbinden, om in alle gelegenheden dat geene te behartigen, wat van wederzyden hunnen roem, en onderlinge belangen kon bevorderen zonder bepaald noch onbepaald'eenigen byftandofbefcherming te verleenen , aan den geenen, die eenig nadeel zoude willen toebrengen aan de eene of aan de andere der gezegde Hooge handelende partyen: zullende ook alles wat 'er mogte verricht of begaan zyn, voor of federd het begin van den oorlog, in volftrekte vergetelheid bedolven worden.

Wat aanbelangende de eer der vlag en de begroeting ter zee, door de fchepen der Republiek, voor die zyner Groot brittannifche Majefteit-, hier in zoude gehandeld worden , op dezelfde wyze, als 'er voor het begin van den thans eindigenden oorlog had plaats gehad.

Alle de Krygsgevangenen van de eene en

an*