Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

middelen der onderfcheiden leden van zulk eene maatfchappij, volftrekt noodzaakelijk; zonder welke het onmogelijk zoude zijn, dat de noodige gelijkheid, met betrekking tot de rechten, en het gezag, een geruimen tijd in ftand bleven. Ten laatften werd hier toe geheel geene of flegts eene zeer geringe maat van weelde gevorderd; want, of de weelde is een gevolg der rijkdommen, of zij maakt de zelve noodwendig, en bederft tevens de rijken en de armen — deze door het bezit der zelve, geenen weder door daar naar te haaken; zij verpandt de belangen van den ftaat aan den wellust en een opgeblazen trots; ja , zij ontrooft aan de maatfchappij alle der zelvcr burgeren, ten einde de een den anderen ten flaaf verftrekke, en allen zich aan de aangenomen denkbeelden en vooröordcelen onderwerpen.

Zie daar, om welke reden een beroemd fchrijver de deugd, nis liet grondbeginfel van een wel ingerigt gemeenebest heeft aangenomen , en vast gefteld; want zonder deugd kunnen alle deze vooröndcrftellingen voor zeker nimmer

we-

Sluiten