Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17^4

242 VADERLANDSCHE

tyd zo voorbeeldig geyverd had. Dan, 'er wierd goedgevonden , om door eene commisfie uit hunne ed. mogenden nader te doen bepaalen wat tot de militaire regtbank betrekking moest hebben, even als of dit nog twyfelagtig ware. Inmiddels zou men het rigtfnoer volgen, dienaangaande voorgefehreeven in eene provinciale refolutie der ftaaten, in den jaare 1728 genomen. Belangende 'iet antwoord op den bekenden brief des konings van Pruisfen, hetzelve wierd aan de algevaardigden van hunne ed. mogenden ter generaliteit dn handen gegeevcn , met medewerking der overige bondgenooten, en aangedrongen , dat by alle de gewesten ftellige bevelen mogten uitgevaardigd worden tegen alle fchimpfchriftenen tegen de losbandigheid der nieuwspapieren, met bygevoegde verklaaring, dat by de provincie van Gelderland de eenmaal vastgeftelde jegeeringsvorm zou worden gehandhavend, en dat, op de gegeevene aanleiding van de misfive zyner Pruisfifche majesteit, hunne ed. mogenden oordeelden, dat, totbylegging der onëenigheden en gefchillen, tot eene vergadering van geiasti&d«n uit het bond.

Sluiten